FRANS DE FIETSER

Welkom op mijn website

Hier laat ik jullie kennismaken met mijn gemaakte fietsreizen in onder andere Rusland, China, Mongolië, Ukraine, Tibet, Polen, Letland, Georgië en Hongarije

FRANS THE CYCLIST

Welcome to my website

Here I will introduce you to my cycling trips in Russia, China, Mongolia, Ukraine, Tibet, Poland, Latvia, Georgia and Hungary.

Over Frans

Tot mijn 44e was ik een zware roker, ik rookte zeker wel een pakje per dag, toentertijd zaten er 25 sigaretten in een pakje. Ik had absoluut geen conditie, wat bleek na een rondje hard lopen met vrienden. Na 100 meter was ik buiten adem en haakte ik af.

Langzaam werd ik me ervan bewust dat ik het roken uit mijn leven moest verbannen. Ik kreeg de griep met hevige koorts, de sigaretten smaakten vies. Dit luidde het begin in van een gezonder leven. Ik stopte met roken en kocht een tweede hands fiets.

Bij mij in de buurt is een bosrijke omgeving. Heerlijk vond ik het om over de stille bospaden te fietsen, in de natuur. Reizen deed ik al een lange tijd, maar dan met de auto.

Sinds 1983 ging ik ieder jaar met mijn, tijdelijk tot camper omgebouwde bestelbus, in de wintermaanden naar Marokko en voor mijn werk vloog ik jaarlijks naar Taiwan.

in 1991 ging ik naar de ex- DDR, om daar op markten goederen te verkopen en daar ontmoette ik soldaten uit Rusland die daar nog gelegerd waren. Mijn interesse naar het onbekende oosten werd geboren. In 1992 maakte ik met mijn kampeerbestelbus een rondreis door Polen en steeds vaker zat ik op de fiets en maakte ik kleine dagritjes naar plaatsen in de buurt.

Ik las wel eens wat over mensen die een lange reis met de fiets maakten en onderweg kampeerden in de vrije natuur. Dat wilde ik ook en dus ging ik het uitproberen. Ik kocht een betere fiets en kampeer benodigdheden en vloog naar Warschau. Vandaar ging mijn eerste kleine fietsreis: van Warschau heen en terug naar de stad Gomel in Belarus.

Fantastisch, wat een fijne ervaring: onderweg in mijn tentje overnachten op akkers en in bossen, gewaar worden dat het in een voormalige Sovjet republiek toch heel anders was dan het land waar ik vandaan kwam. Ik kon moeilijk aan eten komen, ik had echt het gevoel dat ik eten moest “scoren”. De winkels waren zo goed als leeg, hier en daar wat tomaten of augurken in glas. Soms kon ik melk of aardappelen kopen die oude vrouwtjes aanboden langs de wegen waar ik op fietste.

Dit behoorde geheel tot het avontuur waarin ik me bevond. Onderweg fantaseerde ik over de mogelijkheid om in de toekomst langere fietsreizen te gaan maken, en natuurlijk ging de weg verder dan Gomel.

Eenmaal weer thuis haalde ik boeken uit de bibliotheek (internet was er nog niet voor het grote publiek). Ik las over de Zijde-route, Kazakhstan, Uzbekistan en Kirgizië waren allemaal mooie namen om bij weg te dromen. Er was een boek verschenen over Nederlandse jongens die helemaal vanaf Vladivostok over modderwegen in Siberië, met de fiets terug naar huis reisden. Hun avonturen spraken mij natuurlijk aan: zoiets wilde ik ook. Vanwege de ervaring van Azië en door mijn Taiwan reizen was ik ook nieuwsgierig naar China geworden. Ik had mijn besluit genomen. Ik zou een fietsreis gaan maken vanaf Warschau naar Hong Kong.

zo begon ik in 1995 als Frans de Fietser.

About Frans

Until I was 44, I was a heavy smoker, I certainly smoked a package a day, at that time 25 cigarettes were in a package. I had absolutely no condition, what turned out after a round of running with friends. After 100 meters I was out of breath and I finished.

Slowly I became aware that I had to banish smoking from my life. I got the flu with a severe fever, the cigarettes tasted dirty. This heralded the beginning of a healthier life. I quit smoking and bought a second hand bike.

In my neighborhood is a wooded area. I loved to cycle over the quiet forest paths, in nature. I have been traveling for a long time, but then by car.

Since 1983 I went every year with my, temporarily converted to camper van, in the winter months to Morocco and for my work I flew to Taiwan annually.

in 1991 I went to the ex-DDR, to sell goods there at markets and there I met soldiers from Russia who were still stationed there. My interest in the unknown east was born. In 1992 I made a tour through Poland with my camping van and more and more I was on my bike and I made small day trips to places in the neighborhood.

I sometimes read something about people who made a long trip by bike and camped in the open countryside. I wanted that too and so I went to try it out. I bought a better bike and camping supplies and flew to Warsaw. From there my first little bike trip went from Warsaw to the city of Gomel in Belarus.

Fantastic, what a great experience: on the way in my tent to spend the night on fields and in forests, be aware that in a former Soviet republic it was very different from the country where I came from. It was difficult for me to eat, I really felt that I needed to “score” food. The shops were as good as empty, here and there some tomatoes or gherkins in glass. Sometimes I could buy milk or potatoes that old ladies offered along the roads I cycled on.

This belonged entirely to the adventure in which I found myself. On the way I fantasized about the possibility of making longer cycling trips in the future, and of course the road went beyond Gomel.

Once at home I took books from the library (internet was not available yet for the general public). I read about the Silk Route, Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan were all beautiful names to dream away. A book was published about Dutch boys who traveled back home from Vladivostok on mud roads in Siberia by bicycle. Their adventures naturally appealed to me: I wanted something like that too. Because of the experience of Asia and traveling through Taiwan, I also became curious about China. I had made my decision. I would make a cycling trip from Warsaw to Hong Kong.

that is how I started in 1995 as Frans de Fietser.

Frans de Fietser
Frans de Fietser
Frans de Fietser

REIZEN / JOURNEYS

1995

Polen – Belarus – Ukraine – Rusland – Azerbaijan – Turkmenistan – Uzbekistan – Kazakhstan – China

1998

Polen – Belarus – Rusland – Kazakhstan – Kirgizië – China – Tibet

2002

Ukraine – Rusland – Mongolië – China

2005

Rusland Krasnoyarsk – Magadan

2009

Rusland – Kazakhstan – Mongolië

2011

Rusland Ufa – Narjan Mar

2012

 Russia north reindeer

2013

Letland – Rusland – Riga – Moermansk

2014

China Xían – Chengdu – Hainan

2015

Rusland Irkutsk – Tjsita

2016

Oostenrijk – Hongarije – Servië